tel. 695926441 | 606894208

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Saperskiej

Aktualności

Spotkanie założycielskie

Spotkanie założycielskie

 10 pazdziernika 2019 r w hotelu Nad Mrogą odbyło sie zebranie załozycielskie Stowarzyszenia Przedsiebiorców Branzy Saperskiej.Uczestniczyło 18 przedsiebiorców-saperów.Poparacie dla tej inicjatywy zgłosiło również 5 przesiebiorców niebiorących udziału w spotkaniu....

Statut

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Branży Saperskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.713) oraz postanowień niniejszego statutu.   Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Siedzibą   jest Dębica ul. Radosna 10
tel. 699 711 778

Celem   jest działanie na rzecz szybkiego i sprawnego przepływu informacji o:

 • funkcjonowaniu przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
 • informacji naukowo-technicznej i ofertowej w tym zakresie,
 • uwarunkowań prawnych dotyczących funkcjonowania branży zajmującej się oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • promocji w zakresie modelowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych branży saperskiej.
 • czynny udział w konsultacjach publicznych oraz debacie dotyczącej uregulowań prawnych oraz innych o treści normatywnej, dotyczących w szczególności zakresu działania branży saperów cywilnych.
 • rozwijanie kontaktów i współpracy regionalnej oraz międzynarodowej z innymi organizacjami pozarządowymi.

Akty Prawne

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1214 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów  (Dz.U. z 2010 r.
  Nr 163, poz. 1102)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów (Dz.U. z 2011 r. Nr 42, poz. 216)
 • Wojska inżynieryjne – Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Norma obronna NO-02-A043

Kontakt

Prezes
mgr inż. Krzysztof Glijer
695 926 441

Wiceprezes
Jarosław Andrzejczak
606894208

Skarbnik
Stefan Śmietański

Sekretarz
Grzegorz Kierczyński
zarzad@saperzyRP.pl